Voorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN :

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van grezwembaden.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkopen van Grezwembaden.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.4 De betaling van de factuur bepaalt welk bedrijf verantwoordelijk is voor de verkoop.
1.5 Grezwembaden. Is niet verantwoordelijk voor aankopen via een van de service centra in Frankrijk.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door grezwembaden.nl.
grezwembaden.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden,
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt grezwembaden.nl dit mee binnen de dertig werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen

4.1 Reclaim altijd binnen 7 dagen na ontvangst van uw goederen.   Alle artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna je je geld ( op uitzondering van transportkosten en eventuele verkoopskosten zoals e-bay commissie, creditkaart commissie, wisselkoersverliezen …. ) terug krijgt.Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Grezwembaden, worden afgeleverd.
Dit conform de Wet marktpraktijken en consumentenbescherming (BE) of Wet Verkoop op Afstand (NL). Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
De administratieve kosten van de retour (email-telefoon-eventuele ophaling op postkantoorverificatie van het produkt-herpakken…) zijn geraamd op 10 euro/retour en worden eveneens van de terugbetaling afgetrokken.
In alle geval is het noodzakelijk om de toestemming te krijgen van Grezwembaden, alvorens materialen te retourneren, indien er bij een artiekel duidelijk vermeld staat Kan niet retour Of uitverkoop dan kan deze ook NIET retour en volgt geen vergoeding.

Materialen worden geretourneerd aan het adres opgegeven door Grezwembaden en met de documentatie de door Grezwembaden wordt gevraagd. Vooraleer het artikel te retourneren, dient u een retour-referentienummer aan te vragen.
Dit retour-referentienummer dient duidelijk op en binnenin de verpakking vermeld te worden.
De verzendkosten retour zijn ten laste van de klant.

4.2 Uitgezonderd van retour.Daar een groot aantal producten bij ons seizoen gerelateerd zijn kunnen deze niet altijd weer retour gestuurd worden binnen 14 dagen, uitgezonderd zijn dan ook de Zwembaden, Automatische bodemzuigers, Zwembad liners ,Speciaal bestelde artikelen , BV Douch boy kunnen Niet retour .

Lengte goederen zoals de oprollers, Zandfilter sets en speciaal bestelde artikelen welke worden door gestuurd rechtstreeks van af leverancier.
Dit kunt u vooraf met ons overleggen

4.3 De klant is bij niet aannemen van de bestelling zonder overleg met Grezwembaden zelf verantwoordelijk voor de terug zending.
( Goed afstemmen met de Transporteur en bewijs vragen )
Onaangekondigde verzendingen zullen retour gaan naar de afzenden.

4.4 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Grezwembaden zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
Grezwembaden, neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.5 Verpakken van retour: LET OP , voor de goede orde, Retour; indien terug in ongeopende doos .
Origineel in de doos zonder bruine plakband, ducktape, dozen die beschadigt zijn worden niet in ontvangst genomen.
U begrijpt dat het product weer verkocht moet worden.
Indien net nakomen van deze voorwaarden zal gekeken worden in hoever het artikel nog te verkopen is.

4.6 Vergoeding retour zendingen:
Aan de klant worden nooit meer dan de eigengemaakte kosten uitgekeerd dan deze heeft betaald voor de zending.

5. Betalingen
5.1 Betaling dient in principe te geschieden voor levering of ten laatste bij levering.
Indien de producten worden afgehaald bij Grezwembaden, of onder Rembours worden opgestuurd, zal een redelijk voorschot afgesproken worden.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door grezwembaden.nl bent u een bedrag van € 25 aan administratiekosten verschuldigd en indien grezwembaden.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd,
welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van grezwembaden.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Grezwembaden, gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 De producten blijven eigendom van Grezwembaden tot te betaling is gedaan.

6. Levering
6.1 De door Grezwembaden, opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,
tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
De wettelijke levertijd van 1 maand voor standaard producten (exclusief maatwerk) dient als leidraad om het begrip “redelijkerwijs” te interpreteren.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip kort nadat de producten klaar zijn voor verzending.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Grezwembaden, verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

8. Transportschade.
8.1 Indien u een product wordt aangeleverd met zichtbare transportschade, dient het product geweigerd te worden. Aanvaarding van een beschadigd product in onomkeerbaar. Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen de 24 uur schriftelijk gemeld te worden.
De verpakking en goederen moeten bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld.
In alle gevallen zal de ontvanger zijn volledige medewerking verlenen indien een onderzoek naar de schade wordt ingesteld. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade.
Voor volgende artikels raden wij u aan deze op te halen in een ophaal- en service centrum.
Er wordt nooit transportschade vergoed: UV lampen, kwarts buizen.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Grezwembaden, (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Grezwembaden, niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Grezwembaden.
9.2 De administratie van Grezwembaden, geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Grezwembaden, in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Grezwembaden, gehouden is tot enige schadevergoeding,
tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12 Garantie – Reparaties
Grezwembaden, volgen de Europese garantieregeling. Dit betekent 6 maand garantie op productiefouten, gevolgd door 1.5 jaar extra garantie op productiefouten indien de klant kan aantonen dat de productiefout bestond op het ogenblik van de aankoop.
Materialen waarvan de klant vermoedt een garantieclaim te kunnen eisen, wordt ofwel door Grezwembaden ofwel door de leverancier nagekeken. In geval de garantieclaim geldig is, wordt het materiaal kosteloos gerepareerd.
Alle garantiegevallen zijn “Carry-in” op volgend adres : Gre zwembaden Y.schuitmakerstraat 15 8802 ZR Franeker OF een adres van de producent binnen Europa hetwelk zal worden meegedeeld.
Indien de garantieclaim onterecht blijkt, kan het materiaal ofwel geretourneerd worden na betaling van verzend-en evaluatiekosten, ofwel tegen betaling gerepareerd worden. Betalingscondities zijn zoals hierboven beschreven.
Vallen niet onder garantie : Gebroken UV lampen, oververhitte UV lampen, onderdelen van robots en pompen onderhevig aan slijtage (rupsbanden, kogellagers) , schade door verkeerd gebruik of verkeerde installatie, etc …
Schade voortvloeiend uit een garantieprobleem (verlies van water, installatiekost, tijdsverlies etc …) worden niet vergoed door Grezwembaden,

In geval van een garantieclaim met opblaasbare materialen, moet de klant het bewijs van « lek » doorsturen via een foto (eventueel zeepbubbels met water en zeep maken) . Er worden geen terugzendingen van opblaasbare materialen aanvaard.

13. Diversen

13.0 KvK en Btw nummer opvraag baar via Email .

13.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Grezwembaden, in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Grezwembaden, vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden indien de info op de site verkeerd zou zijn of verkeerd geïnterpreteerd wordt. Foto’s zijn informatief, en geven een beeld over de karakteristieken van onze producten.”

13.3 Grezwembaden is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

* Vele ‘defecten’ doen zich voor doordat mensen de gebruiksaanwijzingen niet lezen…..dus eerst lezen